ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

19 Jan 2024

ស្រាបៀរកម្ពុជាធ្វើការកាន់តែប្រសើរ បើកកម្មវិធីបង្ហាត់បង្រៀន OSH Master Trainer លើកទី២

នេះ បើ តាម ការ បញ្ចប់ ការ សិក្សា របស់ តំណាង វិស័យ ៥៤ រូប មក ពី កម្មវិធី OSH Master Trainer Program លើក ដំបូង នៅ ឆ្នាំ ២០២៣។

អាន បន្ថែម
18 Aug 2023

ការ បិទ ភាព ខុស គ្នា នៃ ភេទ ៖ GEAR ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ រីក ចម្រើន សម្រាប់ ស្ត្រី នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស ស្រីលង្កា

វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ នៅ ក្នុង ប្រទេស ស្រីលង្កា បាន ក្លាយ ជា កម្លាំង ដ៏ គួរ ឲ្យ ខ្លាច មួយ ក្នុង ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ ការ រីក ចម្រើន អាជីព របស់ ស្ត្រី

អាន បន្ថែម
27 Jul 2023

ស្រីលង្កា បើក ការ ណែនាំ ថ្នាក់ ជាតិ សម្រាប់ គណៈកម្មាធិការ ទ្វេ ភាគី OSH នៅ ថ្ងៃ ទិវា ពិភពលោក ដើម្បី សុវត្ថិភាព និង សុខភាព នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ

គោល ការណ៍ ណែ នាំ ដំបូង ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ដោយ ស្រីលង្កា ការងារ ល្អ ប្រសើរ ជា ពិសេស សំរាប់ ឧស្សាហកម្ម សំលៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស នេះ ។

អាន បន្ថែម

ព័ត៌មាន

តម្រង
ប្រទេស
ជ្រើស រើស ទាំងអស់
ជួរ កាលបរិច្ឆេទ
Facebook

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងារទំនាក់ទំនងនៅ communications@betterwork.org ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយជាមួយព័ត៌មាន ឬអត្ថបទ។

 

 

ការបណ្តុះបណ្តាល និងព្រឹត្តិការណ៍

Loading... Loading...

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។