• ឧបករណ៍ និង ការណែនាំ

បញ្ជីរបាយការណ៍សាធារណៈ

5 Jun 2017

ការ រាយ ការណ៍ ជា សាធារណៈ គឺ ជា ការ បោះ ពុម្ព ផ្សាយ នៃ ការ អនុលោម តាម រោង ចក្រ និង មិន អនុលោម តាម បញ្ហា ដែល បាន ជ្រើស រើស ដែល វាយ តម្លៃ ដោយ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ជាង នេះ ។ រោង ចក្រ ត្រូវ បាន កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ តាម ឈ្មោះ រួម ជាមួយ នឹង ការ រក ឃើញ អនុលោម តាម របស់ ពួក គេ ហើយ ព័ត៌មាន នេះ មាន សំរាប់ សាធារណជន នៅ លើ កំពង់ ផែ តម្លា ភាព ការងារ ល្អ ប្រសើរ ។

ច្រក ទ្វារ តម្លា ភាព ការងារ ល្អ ប្រសើរ បង្ហាញ ពី បញ្ហា ដែល បាន ជ្រើស រើស ចំនួន 29 ដែល ស្ថិត នៅ ក្រោម ការ រាយ ការណ៍ ជា សាធារណៈ រួម មាន ស្តង់ដារ ការងារ ចម្បង តម្រូវ ការ ផ្លូវ ច្បាប់ មូលដ្ឋាន ទាក់ ទង ទៅ នឹង ប្រាក់ ឈ្នួល និង សុវត្ថិភាព កម្ម ករ និង យន្ត ការ សម្រាប់ ការ សន្ទនា នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ។

របាយការណ៍ វាយ តម្លៃ រោង ចក្រ បាន បង្ហាញ ថា តើ បញ្ហា ណា មួយ ក្នុង ចំណោម បញ្ហា ដែល បាន រាយ ការណ៍ ជា សាធារណៈ គឺ មិន អនុលោម តាម ឬ អត់ ។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។