ឧបករណ៍ វាយ តម្លៃ អនុលោម តាម របស់ នីការ៉ាហ្គ័រ

1 Feb 2018

ឧបករណ៍ វាយ តម្លៃ អនុលោម តាម ការងារ ( CAT ) របស់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ត្រូវ បាន ប្រើប្រាស់ ដោយ ទី ប្រឹក្សា សហគ្រាស ការងារ ល្អ ប្រសើរ ដើម្បី វាយ តម្លៃ ការ អនុលោម តាម ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ ចម្បង និង ច្បាប់ ការងារ ជាតិ ។

CAT គ្រប ដណ្តប់ លើ ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ សំខាន់ ៗ និង លក្ខខណ្ឌ ការងារ ។

រចនា សម្ព័ន្ធ របស់ CAT មាន ៣ កម្រិត គឺ៖

♦ កំរិតទី១៖ ក្រុម (បួនលើស្តង់ដារការងារអន្តរជាតិស្នូល និង ៤ លើលក្ខខណ្ឌការងារ)

♦ កំរិតទី២៖ ចំណុចអនុលោម (សមាសភាពនីមួយៗ មានសំណុំនៃចំណុចអនុលោម)

♦ កម្រិតទី៣៖ សំណួរ (ចំណុចអនុលោមនីមួយៗមានសំណុំនៃសំណួរដែលទាក់ទង) ។

កម្រិតពីរដំបូងគឺក្រុមនិងចំណុចអនុលោមភាព- ត្រូវបានកំណត់ជាសកល។ កម្រិត ទី បី មាន សំណួរ ដែល ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី បរិបទ ក្នុង ស្រុក ។ រចនា សម្ព័ន្ធ ចាត់ ថ្នាក់ នេះ អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន វិធី សាស្ត្រ ដ៏ ខ្ជាប់ ខ្ជួន ជា សកល ខណៈ ដែល ការ ធានា ថា សំណួរ ដោះ ស្រាយ ការ អនុលោម តាម តម្រូវ ការ ស្រប ច្បាប់ ជាតិ និង គោល ដៅ ដែល បាន បង្កើត ឡើង ។

ទាញយកធនធាន

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។