បច្ចុប្បន្នភាពច្បាប់ លេខ ២ ឆ្នាំ ២០១៤ ៖ សុវត្ថិភាព អគារ

17 Aug 2013

ឯកសារ នេះ មាន ការ ណែនាំ របស់ ការងារ ប្រសើរ ជាង មុន ស្តី ពី ច្បាប់ ការងារ ស្តី ពី សុវត្ថិភាព អគារ។

DOWNLOAD

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។