បច្ចុប្បន្នភាពច្បាប់ លេខ ១ ឆ្នាំ ២០១៣ ៖ ប្រាក់ ឈ្នួល អប្បបរមា ឆ្នាំ ២០១៣

12 Apr 2013

ឯកសារនេះ មានការណែនាំពីការងារកាន់តែប្រសើរលើនីតិវិធីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា។  វា ផ្អែក លើ ច្បាប់ និង បទ ប្បញ្ញត្តិ ការងារ ឥណ្ឌូនេស៊ី ។

DOWNLOAD

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។