បច្ចុប្បន្នភាពច្បាប់ លេខ ១ ឆ្នាំ ២០១៣ ៖ ប្រាក់ ឈ្នួល អប្បបរមា ឆ្នាំ ២០១៣

12 Apr 2013

ឯកសារនេះ មានការណែនាំពីការងារកាន់តែប្រសើរលើនីតិវិធីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា។  វា ផ្អែក លើ ច្បាប់ និង បទ ប្បញ្ញត្តិ ការងារ ឥណ្ឌូនេស៊ី ។

DOWNLOAD

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។