សង្ខេប ប្រាក់ ឈ្នួល អប្បបរមា របស់ ឥណ្ឌូនេស៊ី ឆ្នាំ ២០២១

4 Feb 2021

ក្រសួង មហា អំណាច បាន ចេញ លិខិត ជា រង្វង់ លេខ ១១/HK.04/X/2020 ពាក់ព័ន្ធ នឹង ប្រាក់ ឈ្នួល អប្បបរមា (MW) ឆ្នាំ ២០២១ នៅ ចំ ពេល មាន ជំងឺ Covid-19 Pandemic។ រង្វង់ នេះ ស្នើ ឲ្យ អភិបាល ក្រុង ប្រឈម មុខ នឹង ស្ថានភាព សេដ្ឋកិច្ច បច្ចុប្បន្ន និង តម្រូវ ការ ស្តារ សេដ្ឋកិច្ច ជាតិ រក្សា MW ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ ស្មើ នឹង MW នៅ ឆ្នាំ ២០២០។ យ៉ាងណាមិញ ខេត្ត DKI Jakarta កណ្តាល Java, Jogjakarta និង Banten បាន សម្រេច ចិត្ត បង្កើន MW ក្រោម លក្ខខណ្ឌ ជាក់លាក់ ។ សេចក្តី សង្ខេប ខាង ក្រោម នេះ ពន្យល់ ពី ចំនួន MW និង លក្ខខណ្ឌ ជាក់លាក់ នៅ ក្នុង ខេត្ត ដែល Betterwork Indonesia ដំណើរការ។ 

DOWNLOAD

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។