ការងារ Nicaragua ចែករំលែកការណែនាំរបស់ WHO ជាមួយកម្មករ

26 Mar 2020

ការងារ Nicaragua កាន់ តែ ប្រសើរ ចែក រំលែក ឧបករណ៍ និង ការ ណែនាំ របស់ WHO អំពី របៀប ដោះ ស្រាយ ជាមួយ COVID19។

DOWNLOAD បទបង្ហាញ

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។