ការងារ ល្អជាងខេត្តបាត់ដំបង Newsletter – May 2019

16 May 2019

ព័ត៌ មាន ចុង ក្រោយ បំផុត ពី ទីក្រុង បង់ក្លាដេស ការងារ ល្អ ប្រសើរ (BWB) បាន គូស បញ្ជាក់ ពី សកម្មភាព សំខាន់ៗ នៃ កម្មវិធី នេះ ចាប់ ពី ខែ មករា ដល់ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩។

ក្នុងបញ្ហានេះ៖

♦ ការដាក់ឲ្យដំណើរការ GEAR – ដំណាក់កាលទី ២ ត្រូវបានធ្វើឡើង បុគ្គលិកសម្លៀកបំពាក់នារីចំនួន ៧០០នាក់ នឹងត្រូវបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រង។

♦ របៀប ដែល ការងារ ល្អ ប្រសើរ បង្កប់ ប្រធាន បទ ស្មើ ភាព ភេទ ទៅ ក្នុង គ្រប់ ផ្នែក នៃ កម្ម វិធី នេះ ។

♦ ការ កសាង ជំនាញ ដែល អ្នក ត្រូវការ តាមរយៈ កម្មវិធី បណ្តុះ បណ្តាល ថ្មី របស់ Better Work យើង កំពុង ជួយ កសាង សមត្ថភាព ថ្មី ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ។

♦ នៅ ថ្ងៃ OSH ឆ្នាំ 2019 រោង ចក្រ ដែល ភ្ជាប់ ជាមួយ ការងារ ល្អ ប្រសើរ បាន ធ្វើ សកម្ម ភាព ជា ច្រើន ដើម្បី សម្គាល់ ឱកាស នេះ ។

♦ ជំនួប ជាមួយ ដៃគូ ម៉ាក នេះ បន្ទាប់ ពី មាន ចលាចល ក្នុង វិស័យ ឧស្សាហកម្ម ថ្មីៗ នេះ ដើម្បី ពិភាក្សា អំពី របៀប ដែល យើង អាច ធ្វើការ រួមគ្នា បន្ថែម ទៀត ដើម្បី ពង្រឹង កិច្ច សន្ទនា សង្គម នៅ កម្រិត សហគ្រាស និង វិស័យ។

♦ សិក្ខាសាលាស្តីពីសេរីភាពសមាគមសម្រាប់រោងចក្រផ្គត់ផ្គង់ Lidl Hong Kong ចំនួន ៨០។

ទាញយក Newsletter

សូម Subscribe មកកាន់ newsletter របស់យើង!

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។