រោងចក្រ ល្អប្រសើរ ជាង កម្ពុជា ខួប ១៥ ឆ្នាំ

16 Oct 2016

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា រោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា សម្រេចបានការងារ១៥ឆ្នាំក្នុងវិស័យ ដោយមានសន្និសីទមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ចាប់ តាំង ពី ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ នេះ ជា លើក ដំបូង នៅ ឆ្នាំ ២០០១ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ នេះ បាន ឃើញ មាន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ យ៉ាង ខ្លាំង នោះ គឺ ជា ការ ជំរុញ ដ៏ ធំ មួយ ដល់ សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ដែល នាំ មក នូវ ការ វិនិយោគ និង ការ ផ្ដល់ ជីវភាព និង ការងារ។ វា ជា ប្រភព ចម្បង នៃ ការ នាំ ចេញ សម្រាប់ កម្ពុជា – ជិត ៨០% ។

ដោយ ទទួល ស្គាល់ ថា វា គឺ ជា ភាព ជា ដៃ គូ របស់ យើង ដែល ជា ចំណុច សំខាន់ នៃ ភាព ជោគ ជ័យ នៃ កម្ម វិធី នេះ គឺ ជា ឱកាស មួយ ដើម្បី ពិនិត្យ មើល នូវ អ្វី ដែល បាន សម្រេច ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ 2001 ។ យើង បាន ចូល រួម ជាមួយ ដៃគូ របស់ យើង និង ជាមួយ អ្នក ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ អំពី អ្វី ដែល ចាំបាច់ ក្នុង ពេល នេះ ដើម្បី បន្ត បង្កើត ការងារ កាន់ តែ ច្រើន និង ប្រសើរ ជាង មុន អាជីវកម្ម កាន់ តែ ប្រសើរ និង កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង នូវ ការ អភិវឌ្ឍ វិស័យ ឧស្សាហកម្ម សម្រាប់ កម្ពុជា។

យើង យល់ ថា ការ ផ្លាស់ ប្តូរ វិជ្ជមាន យូរ អង្វែង អាច កើត ឡើង តែ ជាមួយ នឹង ការ ចូល រួម របស់ អ្នក ទាំង អស់ ដែល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ ប៉ុណ្ណោះ ហើយ យើង រីករាយ ដែល បាន ឮ ពី កម្ម ករ វិនិយោគិន ម៉ាក សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម អ្នក ជំនាញ ឧស្សាហកម្ម និង រដ្ឋាភិបាល ប៉ុណ្ណោះ ។ សំឡេង រួម គ្នា របស់ ពួក គេ ជួយ យើង បង្កើត យុទ្ធ សាស្ត្រ មួយ ដែល បំពេញ តាម ការ ផ្លាស់ ប្តូរ តម្រូវ ការ ឧស្សាហកម្ម និង អត្ថ ប្រយោជន៍ ដល់ អាជីវកម្ម និង កម្ម ករ ។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។