ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការកែលម្អអង្គការការងារតាមរយៈ 5S

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text el_class=”p-translation”]This content is available in[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”hb-default-sidebar”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអង្គការការងារតាមរយៈ 5S

ដំបូង គេ បាន ធ្វើ ជា ផ្លូវការ នៅ ក្នុង រោងចក្រ ជប៉ុន នៅ ក្នុង ទសវត្ស ឆ្នាំ ១៩៧០ ៥S បាន ក្លាយ ជា វិធីសាស្ត្រ មួយ ដែល ទទួល ស្គាល់ ជា សកល សម្រាប់ អង្គការ ការងារ និង ការ កែ លម្អ ក្នុង វិស័យ ផលិត កម្ម។ គោលការណ៍ទាំង ៥ គឺ ៥០ (និរន្តរភាព, តម្រៀប, ស្តឹង, ធន់, Shine, និង Standardize) បានលេចឡើងនៅផ្នែកជួរមុខនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអាជីវកម្មដើម្បីបង្កើនផលិតភាព កាត់ បន្ថយកាកសំណល់ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលណែនាំនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយដល់រោងចក្រក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធ និងដំណើរការដើម្បីអនុវត្ត 5S យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

គោលដៅ អ្នក ចូល រួម គឺ ជា អ្នក គ្រប់ គ្រង ផលិត ផល / បុគ្គលិក បុគ្គលិក ត្រួត ពិនិត្យ គុណ ភាព អ្នក គ្រប់ គ្រង រោង ចក្រ និង បុគ្គលិក ថែទាំ ។

Duration: 1 day

Download our 2017 "ការកែលម្អអង្គការកន្លែងធ្វើការតាមរយៈ 5S" វគ្គ Outline[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title="Read more" color="custom" accent_color="#c24724 "][portfolio_carousel visible_items="៣" total_items="-១" carousel_speed="៧០០០" auto_rotate="no" category="Vietnam" orderby="rand" animation="bottom-to-top"][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Jun 16, 2017
ម៉ោង 8:30 am - ម៉ោង 16:30 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning យន្តការនៃការត្អូញត្អែរ

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Risk Management

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។