ការបណ្តុះបណ្តាលទំនាក់ទំនង Insdustrial

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Social dialogue (SD) improves company performance and can help avoid problems. Trade unions have a key position in the structured settings of SD. Good industrial relations (IR) is about good relationships between people at the workplace that helps to make both the working conditions and the company better. Workers have the right to establish and join organizations (unions) of their own choosing without previous authorization.

កម្មវិធី បណ្តុះ បណ្តាល ទ្វេ ភាគី នេះ នឹង បំពាក់ បុគ្គលិក និង និយោជក នៅ កម្រិត កន្លែង ធ្វើ ការ ជាមួយ ឧបករណ៍ ដើម្បី អនុវត្ត កិច្ច សន្ទនា សង្គម និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម គ្នា ដោយ ជោគជ័យ នៅ ក្នុង បរិស្ថាន ការងារ របស់ ពួក គេ។

 

នៅ ចុង បញ្ចប់ នៃ អ្នក ចូល រួម ម៉ូឌុល នេះ នឹង ៖

  • មាន ការ យល់ ដឹង កាន់ តែ ប្រសើរ អំពី ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម និង វិធី ដែល សិទ្ធិ ក្នុង សេរី ភាព នៃ សមាគម និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម អាច ប្រតិបត្តិ ការ ក្នុង ការ អនុវត្ត នៅ កម្រិត កន្លែង ធ្វើ ការ ។
  • អាច កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ការ អនុវត្ត ល្អ ដែល ពួក គេ អាច ប្រើ ដើម្បី ការពារ និង ដោះ ស្រាយ ជម្លោះ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ហើយ មក យល់ ដឹង ទូទៅ
  • អាចយល់បាននូវប៉ុស្តិ៍ដែលសមស្របតាមរយៈនោះដើម្បីពិភាក្សា និងដោះស្រាយបញ្ហានៅកម្រិតការងារ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title=”Read more” color=”custom” accent_color=”#c24724″][portfolio_carousel visible_items=”3″ total_items=”-1″ carousel_speed=”7000″ auto_rotate=”no” category=”haiti” orderby=”rand” animation=”bottom-to-top”][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Dec 6, 2018
ម៉ោង 8:30 am - ម៉ោង 16:30 ល្ងាច

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។