ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្ម

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ការណែនាំ

ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម គឺជា វគ្គសិក្សា រយៈពេល ២ ថ្ងៃ ដែល ផ្តោតលើ របៀប កសាង និង រក្សា ទំនាក់ទំនង ល្អ រវាង និយោជក និង កម្មករ នៅ កន្លែង ធ្វើការ ។ វគ្គ សិក្សា នេះ ពន្យល់ ពី សិទ្ធិ និង ទំនួល ខុស ត្រូវ របស់ និយោជក និង កម្មករ ដើម្បី បង្កើន អន្តរកម្ម ល្អ ប្រសើរ និង កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិការ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ។ ចុច ទីនេះ ដើម្បី ទាញ យក គំនូស តាង វគ្គ

សម្រាប់ ព័ត៌មាន និង ការ ចុះ ឈ្មោះ បន្ថែម សូម ទាក់ទង ៖
លោកស្រី Min Pheaktra ជំនួយការបណ្តុះបណ្តាល
អ៊ីម៉ែល: min@ilo.org

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title=”Read more” color=”custom” accent_color=”#c24724″][portfolio_carousel visible_items=”3″ total_items=”-1″ carousel_speed=”7000″ auto_rotate=”no” category=”resources” orderby=”rand” animation=”bottom-to-top”][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Jun 27, 2019 - Jun 28, 2019
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
BrandsCambodiaការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រ

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។