រោង ចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ នៅ កម្ពុជា៖ ទាក់ទង មក យើង

គម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុន Better Factories Cambodia ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០១ ជាភាពជាដៃគូដ៏ពិសេសមួយរវាងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) របស់ UN និងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) ដែលជាសមាជិកនៃក្រុមហ៊ុន World Bank Group។ កម្ម វិធី នេះ ចូល រួម ជាមួយ កម្ម ករ និយោជក និង រដ្ឋាភិបាល ដើម្បី កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ ប្រកួត ប្រជែង នៃ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ។

ដើម ឡើយ គម្រោង នេះ ត្រូវ បាន ភ្ជាប់ ទៅ នឹង កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជ កម្ម ថ្មី មួយ ជាមួយ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ដែល បាន ផ្តល់ ការ ចូល ដំណើរ ការ ទី ផ្សារ ជា សំណង សម្រាប់ ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ នៅ ក្នុង វិស័យ សំលៀកបំពាក់ ។ បន្ទាប់ពីមានការផុតកំណត់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ២០០៤ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា រួមជាមួយសហជីព និងនិយោជក បានស្នើសុំឱ្យ ILO បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រនិរន្តរភាព ដើម្បីប្រែក្លាយរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាទៅជាស្ថាប័នមូលដ្ឋានដែលមានហិរញ្ញប្បទានផ្ទាល់ខ្លួន។ ILO បាន រួម គ្នា ជាមួយ IFC ដើម្បី រចនា និង អនុវត្ត យុទ្ធ សាស្ត្រ នេះ ។

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី

គម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា

អគារ C&D, Phnom Penh Center, Street Preah Sihanouk Blvd (274), Phnom Penh, Cambodia

ចំណុច Focal

សម្រាប់ការវាយតម្លៃ:

ង៉េង ណារិទ្ធ

សម្រាប់សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់៖

Kang DITINE

ការបណ្តុះបណ្តាល៖

Nov DARA

ការសាកសួរព័ត៌មាន និងទូទៅ៖

សារ៉ា ផាក

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។