វេទិកាធុរកិច្ចខេត្តបាត់ដំបង ឆ្នាំ២០២២៖ អ្នកពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

11 Jan 2023

តំណាង កម្មករ រោងចក្រ រោងចក្រ រដ្ឋាភិបាល និង ម៉ាក លក់ រាយ ធំ ជាង គេ បំផុត លើ ពិភពលោក បាន ពិភាក្សា អំពី យុទ្ធសាស្ត្រ សម្រាប់ កំណើន និរន្តរភាព នៃ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ (RMG) របស់ ប្រទេស នៅ ក្នុង វេទិកា ពាណិជ្ជកម្ម បង់ក្លាដេស កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ នៅ ទីក្រុង ដាកា។

ក្រោមប្រធានបទ "ភាពជា ដៃគូ និង ការបញ្ចូលគ្នាដើម្បីកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាព" វេទិកានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយកម្មវិធី Better Work Bangladesh (BWB) ដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) និងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC)។

ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ដែល បាន ផលិត រួច រាល់ របស់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស ( RMG ) គឺ ជា អ្នក បើក បរ សំខាន់ នៅ ពី ក្រោយ អព្ភូតហេតុ សេដ្ឋ កិច្ច របស់ ប្រទេស នេះ ។ ដោយ ទទួល ស្គាល់ ពី ការ រីក ចម្រើន ជា គំរូ ដែល បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង វិស័យ នេះ ក្នុង រយៈ ពេល ជា ច្រើន ឆ្នាំ វេទិកា នេះ បាន គូស បញ្ជាក់ ថា ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ដែល មាន ការ ប្រកួត ប្រជែង ដែល ផ្តល់ ការងារ ត្រឹម ត្រូវ ដល់ កម្ម ករ និង អាជីវកម្ម ល្អ សម្រាប់ រោង ចក្រ នឹង ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ អភិវឌ្ឍ សេដ្ឋ កិច្ច បន្ថែម ទៀត ។

កិច្ចពិភាក្សា នៅ ក្នុង វេទិកា នេះ ផ្តោត សំខាន់ លើ សារៈ សំខាន់ នៃ ភាព ជា ដៃ គូ និង ការ សន្ទនា ដើម្បី លើក កម្ពស់ ការងារ សមរម្យ និង ភាព ប្រកួតប្រជែង ផ្នែក អាជីវកម្ម ក្នុង វិស័យ RMG ដែល គាំទ្រ ដោយ ការ ផ្តួច ផ្តើម កសាង សមត្ថភាព សម្រប សម្រួល ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ អភិបាល កិច្ច ទីផ្សារ ការងារ ការ សន្ទនា សង្គម ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព និង ការ អនុវត្ត ធនធាន ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ នៅ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់។

វេទិកា នេះ បាន គូស បញ្ជាក់ ពី តម្រូវ ការ នៃ ការ លើក កម្ពស់ ការ សន្ទនា នៅ ក្នុង រោង ចក្រ និង កសាង ទំនាក់ទំនង ស្រប គ្នា ក្នុង ចំណោម អ្នក គ្រប់ គ្រង និង តំណាង កម្ម ករ ដើម្បី កំណត់ ពី តម្រូវ ការ របស់ ពួក គេ និង បង្កើន ទំនាក់ទំនង ការងារ របស់ ពួក គេ ជា មូលដ្ឋាន សម្រាប់ ការ ការពារ និង ការ ស្តារ ឡើង វិញ នូវ បញ្ហា ដែល មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ។

ព្រឹត្តិការណ៍ នេះ មាន អ្នក ចូលរួម ជាង ៤០០ នាក់ រួម មាន តំណាង មក ពី រដ្ឋាភិបាល អង្គការ និយោជក និង កម្មករ ដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍ ម៉ាក សកល និង អ្នក លក់ រាយ ក្រុមហ៊ុន ផលិត សង្គម ស៊ីវិល និង សាកល វិទ្យា ល័យ ជាដើម។

លោក ទេព កានទី ហ្គូស ប្រធាន ក្រុម ការងារ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍ និង ជា រដ្ឋលេខាធិការ ជាន់ខ្ពស់ ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម នៃ រាជ រដ្ឋាភិបាល បង់ក្លាដេស បាន ឲ្យ ដឹងថា ៖ « ជាមួយ នឹង កិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រែង រួម របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល អង្គការ កម្មករ និង ដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍ យើង អាច ប្រែក្លាយ វិស័យ នេះ ដើម្បី ជួយ ខេត្តបាត់ដំបង សម្រេច គោលដៅ ដែល យើង ប្រាថ្នា ចង់ បាន ក្នុង រយៈពេល ២០ ឆ្នាំ ខាងមុខ » ។

លោក H.E. Nathalie Chuard ឯក អគ្គរដ្ឋទូត នៃ ប្រទេស ស្វីស ប្រចាំ នៅ ប្រទេស បង់ក្លាដេស បាន ថ្លែង ថា៖ «ដោយ ពិចារណា ពី សារៈ សំខាន់ នៃ វិស័យ នេះ ចំពោះ ការ អភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច របស់ ប្រទេស ស្វីស បាន កំពុង តែ គាំទ្រ ដល់ កម្មវិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ ដើម្បី ពង្រឹង ភាព ស៊ាំ របស់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស ចំពោះ ការ ប្រែប្រួល សេដ្ឋកិច្ច និង បំពាក់ ប្រទេស ដើម្បី គ្រប់គ្រង តម្រូវ ការ ពាណិជ្ជកម្ម ដែល កំពុង អភិវឌ្ឍន៍ ដែល ទាក់ ទង ទៅ នឹង ការ ប្រព្រឹត្ត អាជីវកម្ម ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ»។

លោក Khaled Mamun Chowdhury អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ការងារ ក្រសួង ការងារ និង ការងារ លោក GoB បាន ថ្លែង ថា «ទំនាក់ ទំនង ឧស្សាហកម្ម និង ការ គ្រប់គ្រង ការងារ ប្រកប ដោយ ភាព សមស្រប គឺ មាន សារៈ សំខាន់ ក្នុង វិស័យ ការងារ។ យើង ត្រូវ ដោះ ស្រាយ ជា ពិសេស នូវ សិទ្ធិ ការងារ ឯកសិទ្ធិ និង សុវត្ថិភាព ការងារ ។

លោក Tuomo Poutiainen នាយក អង្គការ ពលកម្ម អន្តរជាតិ (ILO) បាន និយាយ ថា ៖ « ILO នឹង បន្ត ភាព ជា ដៃគូ ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល បង់ក្លាដេស និយោជក ម៉ាក សកល និង អង្គការ កម្មករ ដើម្បី គាំទ្រ វិស័យ RMG និង វិស័យ សំខាន់ៗ ផ្សេង ទៀត ជា រថយន្ត សម្រាប់ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច សមរម្យ សម្រាប់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស បន្ទាប់ ពី ការ បញ្ចប់ ការ សិក្សា របស់ ក្រុមហ៊ុន LDC» ។

លោក បាន បន្ថែម ថា ៖ « ដោយ ធ្វើការ រួមគ្នា ដើម្បី គោរព និង លើក កម្ពស់ គោលការណ៍ និង សិទ្ធិ គ្រឹះ នៅ កន្លែង ធ្វើការ យើង អាច លើក កម្ពស់ វិស័យ RMG និង ឧស្សាហកម្ម ផ្សេងៗ ទៀត ដើម្បី ពន្លឿន ដំណើរ របស់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស ឆ្ពោះ ទៅ រក គោលដៅ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រកបដោយ ចីរភាព »។

លោក Mohammad Anis Agung Nugroho អ្នក គ្រប់ គ្រង កម្មវិធី ប៊ែកឡាំង បាន និយាយ ថា ៖ « យើង កំពុង ធ្វើការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ រោងចក្រ តាមរយៈ កម្មវិធី នេះ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង ជា បន្ត បន្ទាប់ នូវ ការ អនុលោម តាម បទដ្ឋាន ការងារ សំខាន់ របស់ ILO និង ច្បាប់ ជាតិ ដែល គ្របដណ្តប់ លើ សំណង កិច្ចសន្យា សុវត្ថិភាព ការងារ និង សុខភាព និង ពេលវេលា ការងារ » ។

លោក Md. Nasir Uddin Ahmed អគ្គ អធិការ ដ្ឋាន ត្រួត ពិនិត្យ រោងចក្រ និង ស្ថាប័ន នានា លោក Khaled Mamun Chowdhury អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ការងារ លោក Abdul Quader អនុ លេខាធិការ ក្រសួង ការងារ និង ការងារ។ Ashani Alles, អ្នកឯកទេសផ្នែកឯកជនជាន់ខ្ពស់, International Finance Corporation (IFC), ខេត្តបាត់ដំបង; https://www.youtube.com/watch?v=uEDImyp4GjI Md. Shahidullah Azim អនុ ប្រធាន ក្រុមហ៊ុន ផលិត សម្លៀកបំពាក់ បង់ក្លាដែស និង សមាគម អ្នក នាំ ចេញ (BGMEA) , លោក Fazle Shamim Ehsan អនុ ប្រធាន សមាគម អ្នក ផលិត និង អ្នក នាំ ចេញ របស់ ក្រុមហ៊ុន បង់ក្លាដែស (BKMEA) លោក Shameem Ara ប្រធាន គណៈកម្មការ សម្របសម្រួល ផ្នែក អប់រំ កម្មករ (NCCWE) លោក Md. Rashadul Alam Raju អគ្គ លេខាធិការ ក្រុមប្រឹក្សា ក្រុង បាត់ដំបង និង លោក Conor Boyle ប្រធាន ផ្នែក អភិវឌ្ឍន៍ កម្មវិធី ការ រៀន សូត្រ និង កម្មវិធី ប្រទេស មាន ភាព ប្រសើរ ជាង មុន ការងារ សកល គឺ ស្ថិត ក្នុង ចំណោម វាគ្មិន នៅ ក្នុង ព្រឹត្តិ ការណ៍ នេះ ។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
ភេទ និង ការបញ្ចូល 8 Mar 2024

Stitching រីក ចម្រើន រួម គ្នា ៖ អំណាច ផ្លាស់ ប្តូរ នៃ ការ ការពារ កូន នៅ ក្នុង ប្រទេស បង់ក្លាដេស

រឿង ជោគ ជ័យ 7 Mar 2024

វិនិយោគដើម្បីអំណាច៖ ដំណើររបស់ Shalimar ទៅកម្លាំង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខេត្តបាត់ដំបង6 Mar 2024

មេដឹកនាំ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ បង់ក្លាដេស ឱប ក្រសោប របៀប វារៈ និរន្តរភាព នៅ SAF 2024

25 Jan 2024

ការជំរុញការងារធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការងារសមរម្យគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្សែសង្វាក់តម្លៃថេរនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខេត្តបាត់ដំបង9 Dec 2023

កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង រួម គ្នា ដែល ចាំបាច់ ដើម្បី បង្កើន ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ ស្ត្រី នៅ ក្នុង វិស័យ RMG របស់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម រួម និង អាជីវកម្ម និរន្តរ៍

ផ្ទះសកលខេត្តបាត់ដំបង, Highlight26 Aug 2022

ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ បៃតង របស់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស ៖ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដ៏ សំខាន់ មួយ សម្រាប់ អនាគត ដ៏ និរន្តរ៍ មួយ

១៤ Mar 2022

ស្ត្រី នាំ មុខ ក្នុង ' ពិភព បុរស '

រឿង ជោគជ័យ 10 Jan 2022

អ្នក ប្រតិបត្តិ ការ ដេរ វ័យ ក្មេង ម្នាក់ ដឹង ពី សក្តានុពល របស់ នាង មួយ ជំហាន ក្នុង ពេល តែ មួយ

, ផ្ទះសកល, Highlight3 Sep 2021

តើ ការ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ជា ការ គំរាម កំហែង ដល់ បុគ្គលិក សម្លៀកបំពាក់ ស្ត្រី ឬ ទេ ? អ្នក ជំនាញ ឧស្សាហកម្ម និយាយ ថា វា មិន ចាំបាច់ មាន ទេ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។