លក្ខខណ្ឌការងារ ផលិតភាព និង ភ័ស្តុតាងចំណេញពីការងារកាន់តែប្រសើរនៅវៀតណាម

16 Mar 2016

ការ ស្រាវជ្រាវ ថ្មីៗ ពី ការ វាយ តម្លៃ ផល ប៉ះពាល់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ នៅ ក្នុង ប្រទេស វៀតណាម បង្ហាញ ពី ប្រាក់ ចំណេញ នៃ រោងចក្រ សម្លៀកបំពាក់ កើន ឡើង នៅ ពេល លក្ខខណ្ឌ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង។ ការ បង្កើន ប្រាក់ ចំណេញ ត្រូវ បាន ជំរុញ ដោយ ការ កើន ឡើង នៃ ផលិត ផល ក្នុង ចំណោម កម្ម ករ នៅ ក្នុង បរិស្ថាន ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ហើយ អត្ថ ប្រយោជន៍ ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែល ទទួល បាន ដោយ រោង ចក្រ ពី ការ កែ លម្អ ផលិត ផល នេះ ត្រូវ បាន ចែក រំលែក ជាមួយ កម្ម ករ ក្នុង ទម្រង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ខ្ពស់ ។

សេចក្តី សង្ខេប ស្រាវជ្រាវ គឺ ជា ឯក សារ ខ្លី ៗ ដែល រួម មាន ការ រក ឃើញ សំខាន់ ៗ ពី ការ ស្រាវជ្រាវ ការ សិក្សា ការងារ ល្អ ប្រសើរ ។

DOWNLOAD សង្ខេប

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។