សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់គម្រោងនៃរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា ស្តីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី៥៤របស់ខ្លួន

26 Jul 2023

PHNOM PENH, Cambodia – នាថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់គម្រោង (PAC) នៃកម្មវិធី ILO Better Factories Cambodia (BFC) ដែលរួម មានតំណាងមកពីរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម) និយោជក (Textile, Apparel, Footwear and Travel Goods Association in Cambodia – TAFTAC) និងកម្មករ (តំណាងមកពីសហព័ន្ធ និងសហព័ន្ធផ្សេងៗ), បាន ជួប គ្នា ដោយ ផ្ទាល់ ដើម្បី ពិភាក្សា អំពី សកម្មភាព រួម គ្នា ពី ដៃ គូ ឧស្សាហកម្ម ទាំង អស់ ក្នុង ការ គាំទ្រ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ និង ការ វាយ តម្លៃ រួម គ្នា រវាង ក្រសួង ការងារ និង បណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ និង BFC។ បន្ទាប់ ពី កិច្ច ប្រជុំ PAC បាន ចេញ សេចក្តី ថ្លែង ការណ៍ របស់ ខ្លួន ។ ចុចខាងក្រោមដើម្បីទាញយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍៖

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។