• ឧបករណ៍ និង ការណែនាំ

ការគ្រប់គ្រង Transitions – Guidelines on Responsible Retrenchments (Better Work, 2020)

9 Apr 2020

សៀវភៅ ណែនាំ លម្អិត និង មាន ប្រយោជន៍ សម្រាប់ រោង ចក្រ អំពី ការ គ្រប់ គ្រង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ និង ការ ដក ថយ ស្រប តាម ច្បាប់ និង ការ អនុវត្ត ល្អ អន្តរ ជាតិ ។ រួម មាន ការ ណែនាំ និង ពុម្ព ដែល មាន ប្រយោជន៍ សម្រាប់ ការ អភិវឌ្ឍ គោល នយោបាយ ផែនការ និង ការ អនុវត្ត ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ ។

ទាញយក ការណែនាំ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។