បច្ចុប្បន្នភាពច្បាប់ លេខ ៥ ឆ្នាំ ២០១៤៖ ការពន្យាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

26 Nov 2014

ឯកសារ នេះ មាន ការ ណែនាំ អំពី ការ ពន្យារ ប្រាក់ ឈ្នួល អប្បបរមា ។  វា ធ្វើ ឡើង បន្ទាប់ ពី មាន ការ ពិភាក្សា រវាង ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី ដែល មាន ការងារ ល្អ ប្រសើរ និង ក្រសួង មហា អំណាច និង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។