ទិវានារីអន្តរជាតិ – តុល្យភាពកាន់តែប្រសើរ, ល្អប្រសើរលើពិភពលោក

8 Mar 2019

ការ ចាត់ វិធាន ការ ឆ្ពោះ ទៅ រក ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ គឺ ជា វិធី ដ៏ មាន ឥទ្ធិ ពល មួយ សម្រាប់ ការ បង្កើន លក្ខខណ្ឌ ការងារ ការ សម្រេច បាន លទ្ធ ផល ល្អ ប្រសើរ សម្រាប់ អាជីវកម្ម និង ដើម្បី បង្កើន ជីវិត របស់ កម្ម ករ ។

ទាញយករបាយការណ៍នៅទីនេះ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។