ផល ប៉ះពាល់ នៃ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ឥណ្ឌូណេស៊ី ៖ ការ ឆ្លុះ បញ្ចាំង រយៈ ពេល ១០ ឆ្នាំ

18 Nov 2022

ទាញយករបាយការណ៍ (ENGLISH)

តាមរយៈសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នេះ បានធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី Better Work Indonesia បានជួយឱ្យក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារដោយបង្កើនកម្រិតអនុលោមតាមច្បាប់ការងារជាតិ និងបទដ្ឋានអន្តរជាតិ។ បាន បង្កើត ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ 2011 កម្ម វិធី នេះ ក៏ បាន ជះ ឥទ្ធិ ពល វិជ្ជមាន ដល់ គោល នយោបាយ ការងារ ជាតិ នៅ ក្នុង ផ្នែក ជា ច្រើន តាម រយៈ មុខ ងារ ប្រមូល ផ្តុំ របស់ ខ្លួន ក្នុង ចំណោម អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ សំខាន់ ៗ ក្នុង រយៈ ពេល ដប់ ឆ្នាំ កន្លង មក នេះ ។

របាយការណ៍ នេះ បាន គូស បញ្ជាក់ ពី ផ្នែក សំខាន់ ៗ នៃ ការ កែ លម្អ និង ឧបសគ្គ ជា បន្ត បន្ទាប់ ដែល នៅ តែ សម្រេច បាន នូវ ការងារ ត្រឹម ត្រូវ និង អាជីវកម្ម រីក ចម្រើន និរន្តរ៍ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ឥណ្ឌូនេស៊ី ។

Bahasa Version

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។