• ឧបករណ៍ និង ការណែនាំ

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់រោងចក្រដែលមានគុណភាពខ្ពស់

26 Jun 2018

Better Work បាន អនុម័ត ក្របខ័ណ្ឌ មួយ ដែល គាំទ្រ ដល់ ការ ទទួល ស្គាល់ របស់ រោងចក្រ ដោយ ប្រើ ប្រាស់ លក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យ ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ ការ អនុវត្ត ។  ប្រភេទ និង កម្រិត សេវា ដែល បាន ផ្តល់ ដល់ រោង ចក្រ ដែល ត្រូវ បាន ចាត់ ទុក ថា មាន សមត្ថ ភាព ខ្ពស់ នឹង ខុស គ្នា ហើយ អត្ថ ប្រយោជន៍ ជាក់លាក់ នឹង ត្រូវ បាន ប្រគល់ ទៅ ឲ្យ រោង ចក្រ ទាំង នោះ ដែល បំពេញ លក្ខខណ្ឌ ។

ទាញយកមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។