• ឧបករណ៍ និង ការណែនាំ

FAQs: ការការពារ និងនិរន្តរភាពអាជីវកម្មរបស់កម្មករ ២.០នាក់ ក្នុងចំនោមមេរោគ Covid-19

23 Apr 2020

ឯកសារ នេះ មាន គោល បំណង ផ្តល់ ភាព ច្បាស់លាស់ លើ ច្បាប់ និង បទ ប្បញ្ញត្តិ ការងារ ដែល អាច អនុវត្ត បាន ក្នុង អំឡុង ពេល រាតត្បាត COVID-19

គោល ការណ៍ ណែ នាំ ទាំង នេះ ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ដោយ ផ្អែក លើ ប្រភព ជាតិ រង និង អន្តរ ជាតិ ជា ផ្លូវ ការ ជា ច្រើន ។ វា ក៏ រួម បញ្ចូល នូវ អនុសាសន៍ ពី កម្ម វិធី ILO / IFC Better Work Indonesia ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ ផល ប៉ះ ពាល់ អប្បបរមា នៃ ការ រំខាន COVID-19 នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ដែល មាន ទិស ដៅ នាំ ចេញ និង ការ ការពារ សិទ្ធិ មូលដ្ឋាន របស់ កម្ម ករ ។

ទាញយក FAQs នៅ Bahasa

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។