របាយការណ៍ បរិច្ចាគ ឆ្នាំ ២០១៩

11 May 2020

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបស់ម្ចាស់ជំនួយប្រចាំឆ្នាំលើកទី៣នេះ គ្របដណ្តប់រយៈពេលខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ និងផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការងារកាន់តែប្រសើរឡើង សកលលោក ខេត្តបាត់ដំបង ប្រទេសកម្ពុជា អេត្យូពី ហៃទី ឥណ្ឌូនេស៊ី ហ្សកដានី Nicaragua និងវៀតណាម។

របាយការណ៍ នេះ មិន ប៉ះពាល់ ដល់ ជំងឺ រាតត្បាត Covid-19 និង ផល ប៉ះពាល់ របស់ វា ទេ ដែល នឹង ត្រូវ រាយការណ៍ ក្នុង របាយការណ៍ របស់ ម្ចាស់ ជំនួយ ប្រចាំ ឆ្នាំ លើក ទី ៤ ដែល នឹង ត្រូវ បោះផ្សាយ នៅ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១។ ការ ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ជា ទៀងទាត់ លើ ស្ថានភាព Covid-19 នៅ ក្នុង ប្រទេស ដែល Better Work ដំណើរការ រឿង អំពី របៀប ដែល យើង បន្ត បង្កើត ថ្មី និង សម្រប សម្រួល ចម្លើយ ចំពោះ សំណួរ ទូទៅ ទាក់ទង នឹង ប្រតិបត្តិការ របស់ យើង ហើយ ការ ឆ្លើយ តប គោល នយោបាយ និង ធនធាន អាច រក បាន នៅ លើ គេហទំព័រ របស់ Better Work។

ទាញយករបាយការណ៍

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។