មគ្គុទ្ទេសក៍ច្បាប់ការងារវៀតណាមសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ – 7th edition

30 ឧសភា 2018

សហការជាមួយក្រសួងការងារ និងកិច្ចការសង្គម (MOLISA), Better Work Vietnam បានចេញផ្សាយនូវ 'មគ្គុទ្ទេសក៍ច្បាប់ការងារវៀតណាមសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់' កាលពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ ដើម្បីជួយនិយោជក បុគ្គលិក និយោជក អ្នកទិញអន្តរជាតិ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត យល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីកាតព្វកិច្ច និងសិទ្ធិដែលចែងដោយច្បាប់ការងារវៀតណាម។ មគ្គុទ្ទេសក៍ នេះ បាន បញ្ចូល រាល់ ប្រភព សំខាន់ ៗ នៃ ច្បាប់ វៀតណាម ទៅ ជា សៀវភៅ ងាយ ស្រួល ប្រើ មួយ និង បាន បម្រើ ជា ឧបករណ៍ ដែល មាន ប្រយោជន៍ និង មាន ប្រយោជន៍ សម្រាប់ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ចាប់ តាំង ពី ពេល នោះ មក ។

ការ បោះ ពុម្ព ផ្សាយ លើក ទី ៧ នៃ មគ្គុទ្ទេសក៍ នេះ រួម មាន ការ ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព បន្ទាប់ ពី មាន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ថ្មី ៗ នៅ ក្នុង ច្បាប់ វៀតណាម ទាក់ ទង ទៅ នឹង សកម្មភាព សហ ជីព ពាណិជ្ជកម្ម ដំណើរ ការ កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម ការ រើសអើង និង សុវត្ថិភាព ការងារ និង សុខភាព (OSH) ដូច ដែល បាន ឆ្លុះ បញ្ចាំង នៅ ក្នុង ឯកសារ និង រង្វង់ មូល ដែល ទើប នឹង ទទួល យក ថ្មី ៗ នេះ។ ការងារ ល្អ ប្រសើរ វៀតណាម បាន ផ្តល់ ដំបូន្មាន និង វាយ តម្លៃ សហគ្រាស លើ ការ អនុលោម តាម បទ ប្បញ្ញត្តិ ថ្មី ទាំង នេះ ។

ការ បោះ ពុម្ព លើក ទី ប្រាំ ពីរ នៃ ' មគ្គុទ្ទេសក៍ ទៅ កាន់ ច្បាប់ ការងារ វៀតណាម សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម សំលៀកបំពាក់ ' ដែល បាន បោះ ពុម្ព ផ្សាយ ក្នុង ឆ្នាំ 2019 គឺ ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ ស្វែង រក ទាញ យក និង បោះ ពុម្ព ធនធាន អនឡាញ ដែល នឹង ត្រូវ បាន ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព ជា ទៀងទាត់ ដោយសារ ការ ណែ នាំ បន្ថែម ត្រូវ បាន ផ្តល់ ដោយ MOLISA ។

See the "មគ្គុទ្ទេសក៍ច្បាប់ការងារវៀតណាមសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់" – បោះពុម្ពលើកទី៧

មគ្គុទ្ទេសក៍ ក៏ មាន នៅ ប្រទេស វៀតណាម ដែរ៖ "Hẫn Lu˯n Lao động cho ngành may Việt Nam" – ấn bản lần 7

មគ្គុទ្ទេសក៍ ច្បាប់ ការងារ វៀតណាម របស់ យើង សម្រាប់ ទូរស័ព្ទ ឆ្លាត ក៏ ត្រូវ បាន ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ផង ដែរ !

កំណែ ថ្មី នេះ មាន លក្ខណៈ ពិសេស ទាំង អស់ ពី មុន នៃ ការ បោះ ពុម្ព ផ្សាយ លើក ទី មួយ រួម ជាមួយ នឹង ការ ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព ចុង ក្រោយ បំផុត ទាំង អស់ នៅ ក្នុង ច្បាប់ ការងារ វៀតណាម ។ កម្មវិធី នេះ រក្សា ការ រុករក ដែល ងាយ ស្រួល ប្រើ របស់ វា ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ប្រើ ចំណាំ និង ចែក រំលែក ព័ត៌មាន ដែល បាន ជ្រើស ។ល។

កម្មវិធី មគ្គុទ្ទេសក៍ ច្បាប់ ការងារ អាច រក បាន ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ នៅ លើ App Store (Apple) និង Google Play (Android) ។ ប្រសិន បើ អ្នក បាន ទាញ យក កម្មវិធី នោះ អ្នក នឹង ត្រូវ ទាញ យក ការ ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព នេះ ។

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។