ការងារល្អប្រសើរ Nicaragua: របាយការណ៍ យោគ យល់ អនុលោម ទី ១

22 Aug 2013

ការងារល្អប្រសើរ Nicaragua

នេះ គឺ ជា របាយការណ៍ សំយោគ ជា សាធារណៈ លើក ដំបូង ដែល ផលិត ដោយ Better Work Nicaragua ។ វា តំណាង ឲ្យ ការ រក ឃើញ ពី ការ វាយ តម្លៃ ដែល បាន ធ្វើ ឡើង ពី ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2012 ដល់ ខែ មិនា ឆ្នាំ 2013 នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ចំនួន 20 ដំបូង រួម ទាំង ព័ត៌មាន ពី ការ វាយ តម្លៃ អ្នក បើក បរ ដែល បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ខែ តុលា ឆ្នាំ 2011 ។

លទ្ធផល វាយតម្លៃ ដំបូង បង្ហាញ ពី ដូចខាងក្រោម ៖

♦ គ្មាន ភស្តុតាង ណា ដែល បញ្ជាក់ ពី ការងារ កុមារ និង ការងារ បង្ខំ ត្រូវ បាន រក ឃើញ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ដែល គ្រប ដណ្តប់ នៅ ក្នុង របាយការណ៍ នេះ ទេ ។

♦ ផ្នែក ទូទៅ បំផុត នៃ ការ មិន អនុលោម តាម តំបន់ ច្បាប់ ការងារ ជាតិ គឺ ស្ថិត នៅ ក្នុង ប្រភេទ សុវត្ថិភាព ការងារ និង សុខភាព និង កិច្ច សន្យា និង ធនធាន មនុស្ស។

♦ ទាក់ទង នឹង សេរីភាព នៃ សមាគម ការ អនុវត្ត មាត្រា ក្នុង កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម គឺ ជា តំបន់ ដែល មាន កម្រិត ខ្ពស់ បំផុត នៃ ការ មិន អនុលោម តាម ។

កម្ម វិធី នេះ ធ្វើ ការ ជាមួយ រោង ចក្រ ដើម្បី ដោះ ស្រាយ ការ រក ឃើញ ទាំង នេះ តាម រយៈ សេវា ទី ប្រឹក្សា រួម មាន ការ អភិវឌ្ឍ ផែនការ កែ លម្អ និង ការ បង្កើត គណៈកម្មាធិការ ពិគ្រោះ យោបល់ កែ លម្អ សមត្ថ ភាព ទ្វេ ភាគី ( PICC ) និង ការ ហ្វឹក ហាត់ ។

របាយការណ៍ សំយោគ អនុលោម តាម សម្រាប់ កម្ម វិធី ប្រទេស នីមួយ ៗ របស់ ខ្លួន ដែល បង្ហាញ ពី ការ វិភាគ នៃ ការ មិន អនុលោម តាម នៅ កម្រិត សរុប ។ គោល បំណង នៃ របាយការណ៍ ទាំង នេះ គឺ ដើម្បី ផ្តល់ ព័ត៌មាន ថ្លា ដល់ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ កម្ម វិធី ទាំង អស់ ទាក់ ទង នឹង លក្ខខណ្ឌ ការងារ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ដែល ចូល រួម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ ។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។