ការងារ ហ្សកដង់ កាន់ តែ ប្រសើរ ៖ ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វ ផ្សាយ សង្គម និង ការ សាយបឺរលីង ក្នុង ចំណោម កម្ម ករ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ក្នុង ប្រទេស យ័រដាន់ ។

5 Oct 2022

គម្រោង សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត បាន ធ្វើ ការ សិក្សា មួយ ស្តី ពី ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វ ផ្សាយ សង្គម និង ការ អ៊ីនធើណែត ក្នុង ចំណោម កម្ម ករ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ក្នុង ប្រទេស ចូដង់ ។ ការ សិក្សា សង្ខេប នេះ រួម មាន ការ ធ្វើ ការ ពិភាក្សា របស់ ក្រុម Focus Group ចំនួន ប្រាំ ( FGDs ) នៅ ទី តាំង ជា ច្រើន នៅ ក្នុង ប្រទេស យ័រដាន់ វិភាគ និង រាយ ការណ៍ ពី ការ រក ឃើញ ឆ្ពោះ ទៅ រក គោល ដៅ នៃ ការ បង្កើត ការ យល់ ដឹង ដ៏ រឹង មាំ មួយ អំពី គម្រោង សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត និង អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ទាក់ ទង ប៉ុន្តែ មិន ត្រឹម តែ 1 ) ការ យល់ ដឹង របស់ បុគ្គលិក វិស័យ សំលៀកបំពាក់ ទាក់ ទង នឹង ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វ ផ្សាយ សង្គម និង ផល ប៉ះ ពាល់ របស់ វា ទៅ លើ ស្ថាន ភាព សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត និង ចិត្ត សាស្ត្រ ។ ២) សញ្ញា នៃ ការ ធ្វើ អ៊ីនធើណែត និង ផល ប៉ះពាល់ របស់ វា ទៅ លើ ស្ថានភាព សុខភាព ផ្លូវ ចិត្ត និង ចិត្ត សាស្ត្រ ៣) ការ ប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ សង្គម ក្នុង ចំណោម កម្មករ (វេទិកា, គោលបំណង, ប្រេកង់,ល.)

ទាញយកកម្មវិធីសិក្សា

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។