៤. ការងារល្អប្រសើរជាងមុន Jordan: Newsletter November 2012-January 2013

5 Feb 2013

នៅ ក្នុង សារ ព័ត៌មាន ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ ខ្លួន ការ ពិនិត្យ ឡើង វិញ នូវ ការងារ ល្អ ប្រសើរ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់ បាន គូស បញ្ជាក់ ពី សកម្ម ភាព របស់ ខ្លួន រវាង ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2012 និង ខែ មករា ឆ្នាំ 2013 ។

ក្នុងបញ្ហានេះ៖

♦ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ហ្សកដង់ ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ នូវ សន្និសីទ ស្តី ពី ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ យ័រដាន់

♦ របាយការណ៍ អនុលោម តាម ឧស្សាហកម្ម សំលៀកបំពាក់ ទី បួន បាន បោះ ពុម្ព ផ្សាយ

♦ ការ ចាប់ ផ្តើម គំនិត ផ្តួច ផ្តើម ដើម្បី ផ្តល់ អំណាច ដល់ ពលករ ខ្មែរ ចំណាក ស្រុក

♦ អ្នក គ្រប់ គ្រង រោង ចក្រ ហាសិប នាក់ ដែល បាន ហ្វឹក ហាត់ ដោយ ហ្សកដង់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ក្នុង ឆ្នាំ 2012

♦ សមាគម មជ្ឈមណ្ឌល កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ បោះ ឆ្នោត ជ្រើស រើស គណៈ កម្មាធិការ ទី ១ របស់ ខ្លួន

ទាញយក NEWSLETTER

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។