ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ការងារ ហ្សកដានី (Manager Report)

19 កុម្ភៈ 2014

របាយការណ៍ នេះ ផ្តល់ នូវ ព័ត៌មាន អំពី និន្នាការ គ្រប់ គ្រង នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ យ័រដាន់ ដោយ ប្រៀប ធៀប ការ ឆ្លើយ តប តាម ពេល វេលា ពី អ្នក គ្រប់ គ្រង ទូទៅ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ សំលៀកបំពាក់ ។  វា ក៏ បាន ចាប់ យក និន្នាការ តាម រយៈ ពេល វេលា នៅ ក្នុង ទស្សនៈ របស់ អ្នក គ្រប់ គ្រង រោង ចក្រ អំពី ឧបសគ្គ ចំពោះ ភាព ជោគ ជ័យ ក្នុង អាជីវកម្ម របស់ ពួក គេ និង ផែនការ បង្កើត ថ្មី នៃ ផលិត កម្ម ។

ភាព ជា ដៃគូ រវាង អង្គការ ពលកម្ម អន្តរជាតិ (ILO) និង ក្រុមហ៊ុន សាជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិ (IFC) ក្រុមហ៊ុន Better Work Jordan ត្រូវ បាន ដាក់ ឲ្យ ដំណើរការ នៅ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៨។ គោល បំណង របស់ វា គឺ ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ភាព ក្រីក្រ នៅ ក្នុង ប្រទេស យ័រដាន់ ដោយ ពង្រីក ឱកាស ការងារ ត្រឹម ត្រូវ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ។ កម្ម វិធី នេះ ក៏ មាន គោល បំណង កែ លម្អ ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ ឧស្សាហកម្ម នេះ ដោយ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ ការ អនុលោម តាម ច្បាប់ ការងារ របស់ ប្រទេស ចូដង់ និង ស្តង់ដារ ការងារ ចម្បង របស់ ILO និង ដោយ បង្កើន សមត្ថ ភាព សេដ្ឋ កិច្ច នៅ កម្រិត សហគ្រាស ។

ទាញយកធនធាន

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។