ការងារ យ័រដាន់ ៖ ឆ្នាំ ២០១៦ មួយ ឆ្នាំ ក្នុង ការ ពិនិត្យ ឡើង វិញ

22 Dec 2016

នៅ ក្នុង សារ ព័ត៌មាន ចុង ក្រោយ នៃ ឆ្នាំ 2016 ការ ពិនិត្យ ឡើង វិញ នូវ ការងារ ល្អ ប្រសើរ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់ នៅ ឆ្នាំ នេះ ។

សូមអានក្នុងបញ្ហានេះ៖

♦ វេទិកា អ្នក ទិញ ទី ៨ ៖ បញ្ហា ប្រឈម និង ឱកាស

♦ ហ្សកដង់ បង្រួម គ្នា ដើម្បី គាំទ្រ ភាព ស៊ាំ និង ស្ថិរ ភាព របស់ ប្រទេស នេះ

♦ កិច្ច ព្រម ព្រៀង សហ ភាព អឺរ៉ុប - ហ្ស៊កដង់ ៖ ឱកាស ដើម្បី ចាប់ យក

♦ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ដក ប្រទេស យ័រដាន់ ចេញ ពី បញ្ជី ការងារ ដែល បង្ខំ

♦ MOL និង BWJ ចុះ ហត្ថ លេខា លើ ការ កែ លម្អ កិច្ច ព្រម ព្រៀង សហ ការ ចូដាន់ បាន ចុះ ហត្ថ លេខា លើ កិច្ច ព្រម ព្រៀង សំខាន់ ៗ សម្រាប់ ការ ត្រួត ពិនិត្យ បន្ទប់ គេង រោង ចក្រ

♦ គម្រោង IFC/ILO ដើម្បី បង្កើន ផលិតភាព របស់ ជន ជាតិ យ័រដាន់ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់

♦ ការ សិក្សា បង្ហាញ ថា ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ធ្វើ ឲ្យ មាន ភាព ខុស គ្នា ។

♦ កិច្ច ប្រជុំ PAC លើក ទី ៣០៖ ជុំ ចុង ក្រោយ ឆ្នាំ ២០១៦

♦ ទារក នៅ កន្លែង ៖ ការ ជួយ ម្តាយ យ័រដាន់ នៅ ក្នុង ការ បង្ហាញ ជា សាធារណៈ ការងារ ៖ ជំហាន ឆ្ពោះ ទៅ មុខ សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម នេះ

♦ ព័ត៌មានបែកធ្លាយពីវិស័យ

♦ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ ២០១៧: BWJ Stakeholders

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។