• របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

ការងារ ហៃទី កាន់ តែ ប្រសើរ ៖ របាយការណ៍ សំយោគ បៀនណាល់ លើក ទី ២

15 Apr 2011

នេះ ជា របាយការណ៍ ទី ២ ដែល ត្រូវ បាន ផលិត ដោយ Better Work Haiti ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ ច្បាប់ HOPE II។ គោល បំណង នៃ របាយការណ៍ នេះ គឺ ដើម្បី រៀបរាប់ ពី ការ អនុវត្ត ការងារ របស់ រោង ចក្រ ដែល ចូល រួម ក្នុង កម្ម វិធី ការងារ ហៃទី ល្អ ប្រសើរ រួម ទាំង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ក្នុង ការ អនុលោម តាម ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ និង ច្បាប់ ការងារ ជាតិ ចាប់ តាំង ពី ការ បោះ ពុម្ព របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ ដំបូង ក្រោម ច្បាប់ HOPE II ដែល បាន បោះ ពុម្ព ផ្សាយ នៅ ថ្ងៃ ទី 16 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2010 ។

ទាញយករបាយការណ៍

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។