• របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

ការងារ ហៃទី កាន់ តែ ប្រសើរ ៖ របាយការណ៍ សំយោគ អនុលោម តាម បៀនណាល់ លើក ទី 14

4 Apr 2017

នេះ គឺ ជា របាយការណ៍ សំយោគ របស់ ប្រទេស ទី ដប់ បួន ដែល នឹង ត្រូវ ផលិត ដោយ Better Work Haiti ក្រោម តម្រូវ ការ រាយ ការណ៍ នៃ ឱកាស ហេមីសស្វែរ របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក តាម រយៈ ការ លើក ទឹក ចិត្ត ជា ដៃ គូ ( HOPE ) II

របាយការណ៍ នេះ បង្ហាញ ពី លទ្ធផល នៃ ការ វាយ តម្លៃ សេវា ពិគ្រោះ យោបល់ និង បណ្ដុះបណ្ដាល ដែល ផ្ដល់ ដល់ រោងចក្រ ចំនួន ២៥ ក្នុង រយៈពេល រវាង ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ និង ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧។ វា ផ្តល់ នូវ ការ ពិនិត្យ ឡើង វិញ លម្អិត អំពី អត្រា មិន អនុលោម តាម នៅ ក្នុង ផ្នែក ជា ច្រើន ដែល ទាក់ ទង ទៅ នឹង លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង សិទ្ធិ គ្រឹះ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ។ វា ក៏ ផ្តល់ នូវ ការ យល់ ដឹង អំពី អ្នក បើក បរ សំខាន់ ៗ នៃ ការ មិន អនុលោម តាម ដោយ ផ្អែក លើ ការងារ វាយ តម្លៃ និង ការងារ ទី ប្រឹក្សា របស់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ។

ការងារ ល្អ ប្រសើរ ផលិត របាយការណ៍ សំយោគ អនុលោម តាម សម្រាប់ កម្ម វិធី ប្រទេស នីមួយ ៗ របស់ ខ្លួន ដែល បង្ហាញ ពី ការ វិភាគ នៃ ការ មិន គោរព នៅ កម្រិត សរុប ។ របាយការណ៍ ទាំង នេះ ផ្តល់ នូវ ព័ត៌មាន ថ្លា សម្រាប់ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ កម្ម វិធី ទាំង អស់ ទាក់ ទង នឹង លក្ខខណ្ឌ ការងារ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ដែល ចូល រួម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ ។

ទាញយករបាយការណ៍

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។