• របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

ការងារ ហៃទី កាន់ តែ ប្រសើរ ៖ របាយការណ៍ សំយោគ បៀនណាល់ លើក ទី 12 ក្រោម ច្បាប់ HOPE II

14 Apr 2016

នេះ គឺ ជា របាយការណ៍ ធ្វីតធឺ ដែល នឹង ត្រូវ ផលិត ដោយ Better Work Haiti នៅ ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ នៃ ច្បាប់ HOPE II ។ របាយការណ៍ សំយោគ នេះ ផ្តល់ នូវ ទិដ្ឋភាព ទូទៅ នៃ លក្ខខណ្ឌ ការងារ របស់ រោង ចក្រ ចំនួន 25 ។

ដូច ដែល បាន រៀបរាប់ នៅ ក្នុង របាយការណ៍ សំយោគ ជា សាធារណៈ លើក ទី ដប់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ( BW ) បាន ផ្លាស់ ប្តូរ ទៅ ជា គំរូ ដឹក ជញ្ជូន សេវា ដែល បាន កែ សម្រួល នៅ និទាឃ រដូវ ឆ្នាំ 2015 ដោយ ផ្តោត កាន់ តែ ខ្លាំង ទៅ លើ សេវា ទី ប្រឹក្សា ។ ដូច្នេះ ព័ត៌មាន អនុលោម តាម ដែល បាន បង្ហាញ នៅ ក្នុង របាយការណ៍ សាធារណៈ នេះ គឺ ផ្អែក លើ ការ វាយ តម្លៃ និង សេវា ទី ប្រឹក្សា នៅ កម្រិត រោង ចក្រ ។

នៅ ក្នុង រយៈ ពេល រវាង ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2015 និង ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2016 ដប់ មួយ ក្នុង ចំណោម រោង ចក្រ នាំ ចេញ ចំនួន 25 ដែល កំពុង ដំណើរ ការ បច្ចុប្បន្ន នៅ ក្នុង ប្រទេស ហៃទី ត្រូវ បាន វាយ តម្លៃ ដោយ ការងារ ល្អ ប្រសើរ និង ព័ត៌មាន អនុលោម តាម ដែល បាន ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព របស់ ពួក គេ ត្រូវ បាន បញ្ចូល ក្នុង របាយការណ៍ នេះ ។ សម្រាប់ រោង ចក្រ ដប់ បួន ដែល នៅ សល់ ព័ត៌មាន ពី ការ វាយ តម្លៃ ចុង ក្រោយ របស់ ពួក គេ – ដែល បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង វដ្ត រាយ ការណ៍ ពី មុន – ត្រូវ បាន បញ្ចូល ដើម្បី បង្ហាញ ទិន្នន័យ អនុលោម តាម កម្រិត ឧស្សាហកម្ម ដែល បាន កំណត់ ។

រោង ចក្រ មួយ ចំនួន នៅ តែ មិន ដំណើរ ការ នៅ ពេល សរសេរ របាយការណ៍ នេះ ឬ ថែម ទាំង បាន បិទ ទាំង ស្រុង ក្នុង រយៈ ពេល ប៉ុន្មាន ខែ កន្លង ទៅ នេះ ។ សរុបមករោងចក្រចំនួន ២៥ ក្នុងចំណោមរោងចក្រចំនួន ៣២ កំពុងនាំចេញពីប្រទេសហៃទី ហើយបន្តធ្វើការ វាយ តម្លៃ ដោយ Better Work Haiti។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ការបិទរោងចក្រមួយចំនួន ក៏មិនបណ្តាលឲ្យមានការថយចុះទាំងស្រុងនូវចំនួនបុគ្គលិកក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងប្រទេសហៃទីនោះទេ។

ផ្នែក ទី មួយ នៃ របាយការណ៍ នេះ ផ្តល់ នូវ ទិដ្ឋភាព ទូទៅ នៃ ច្បាប់ HOPE II និង ដើម កំណើត នៃ កម្ម វិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ នៅ ក្នុង ប្រទេស ហៃទី ។ ផ្នែក នេះ ក៏ រួម បញ្ចូល ទាំង ការ ពន្យល់ ពី វិធីសាស្ត្រ ការងារ ល្អ ប្រសើរ រួម ទាំង របាយការណ៍ ដែល បាន ផលិត ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ កម្មវិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ និង ច្បាប់ HOPE II ផង ដែរ។

ផ្នែក ទី ពីរ នៃ របាយការណ៍ នេះ បាន គូស បញ្ជាក់ ពី ការ រក ឃើញ ការ វាយ តម្លៃ អនុលោម តាម ពី ការ វាយ តម្លៃ រោង ចក្រ ថ្មី បំផុត នៅ គ្រប់ រោង ចក្រ ទាំង អស់ ។

ផ្នែក ទី ៣ នៃ របាយការណ៍ នេះ ពិពណ៌នា អំពី សេវាកម្ម ប្រឹក្សា យោបល់ និង បណ្ដុះបណ្ដាល ការងារ ហៃទី ឲ្យ បាន ល្អ ប្រសើរ ក្នុង រយៈពេល ចាប់ ពី ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ – ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ នៅ គ្រប់ រោងចក្រ ដែល ចូលរួម ទាំងអស់

ផ្នែក ទី បួន នៃ របាយការណ៍ នេះ គូស បញ្ជាក់ ពី អាទិភាព នៃ កម្ម វិធី Better Work Haiti នៅ ខែ ខាង មុខ នេះ ។ ចុង ក្រោយ ផ្នែក ចុង ក្រោយ រៀបរាប់ ពី កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ដែល ធ្វើ ឡើង ដោយ រោង ចក្រ ដើម្បី កែ តម្រូវ តម្រូវ តម្រូវ ការ អនុលោម តាម ដែល បាន កំណត់ នៅ ក្នុង ការ វាយ តម្លៃ អនុលោម តាម ការងារ ហៃទី ល្អ ប្រសើរ ។ ផ្នែក នេះ ក៏ អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន ទិដ្ឋភាព ទូទៅ នៃ ការ អនុលោម តាម រោង ចក្រ នីមួយ ៗ ជា យូរ មក ហើយ ចាប់ តាំង ពី ការ វាយ តម្លៃ លើក ដំបូង របស់ ពួក គេ ដោយ Better Work Haiti ។ 

ទាញយករបាយការណ៍

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។