យុទ្ធសាស្រ្ត អេហ្ស៊ីប ២០២២-២០២៧ កាន់តែប្រសើរ

20 Dec 2022

ការងារ អេហ្ស៊ីប ដែល ប្រសើរ ជាង នេះ គឺ ជា ផ្នែក មួយ នៃ អន្តរាគមន៍ ILO កាន់ តែ ទូលំទូលាយ នៅ ក្នុង ប្រទេស អេហ្ស៊ីប ហើយ ការ អនុវត្ត របស់ ខ្លួន ពឹង ផ្អែក លើ ការ សម្រេច បាន លទ្ធ ផល ដែល បាន កំណត់ នៅ ក្នុង កម្ម វិធី SLAIRE ដំបូង ដែល ទាក់ ទង ទៅ នឹង សេរី ភាព នៃ សមាគម និង ការ សន្ទនា សង្គម ។ ខាង ក្រោម នេះ គឺ ជា ការ បក ស្រាយ មួយ នៃ យុទ្ធ សាស្ត្រ អេហ្ស៊ីប ការងារ ល្អ ប្រសើរ សម្រាប់ ឆ្នាំ 2022 ដល់ ឆ្នាំ 2027 ដែល សាង សង់ លើ សមាស ធាតុ អេហ្ស៊ីប ការងារ ល្អ ប្រសើរ នៅ ក្នុង ឯក សារ គម្រោង SLAIRE ដើម និង ពិចារណា ពី ភាព ពិត នៃ ការ រីក ចម្រើន ដែល បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង ប្រទេស អេហ្ស៊ីប រហូត មក ដល់ ពេល នេះ នៅ លើ គម្រោង នេះ ។ តាម រយៈ ការ ធ្វើ ការ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ប្រទេស អេហ្ស៊ីប វិស័យ សំលៀកបំពាក់ គឺ ជា ចំណុច ចូល មួយ សម្រាប់ ការ សម្រេច គោល ដៅ យុទ្ធ សាស្ត្រ របស់ ILO នៅ ក្នុង ប្រទេស អេហ្ស៊ីប ។

ទាញយកយុទ្ធសាស្រ្ត

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។