របាយការណ៍យុទ្ធសាស្រ្តខេត្តបាត់ដំបងការងារកាន់តែប្រសើរ៖ ដំណាក់កាលទី២ (២០១៨-២០២១)

19 Nov 2019

របាយការណ៍ យុទ្ធ សាស្ត្រ នេះ ណែ នាំ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ BWB ក្នុង ការ ពង្រីក អតិបរមា នូវ ផល ប៉ះ ពាល់ វិជ្ជមាន របស់ ខ្លួន ទៅ លើ ការ អនុលោម តាម សង្គម និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង នៅ ក្នុង រោង ចក្រ សំលៀកបំពាក់ និង កាន់ តែ ទូលំទូលាយ គាំទ្រ ការ អភិវឌ្ឍ និរន្តរ៍ នៃ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ដែល បាន រៀប ចំ រួច រាល់ ( RMG ) ។

នៅ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន Better Work Bangladesh (BWB) បាន ធ្វើ ការ ពិគ្រោះ យោបល់ ជា បន្ត បន្ទាប់ ជាមួយ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ បង់ក្លាដេស ដើម្បី វាយ តម្លៃ ការ យល់ ដឹង ពី កម្មវិធី និង សេវា ដែល ខ្លួន ផ្តល់ ឲ្យ និង កំណត់ អាទិភាព សម្រាប់ ដំណាក់កាល ទី II (២០១៨-២០២១) នៃ ការ អភិវឌ្ឍ របស់ ខ្លួន ស្រប តាម យុទ្ធសាស្ត្រ សកល ការងារ ល្អ ប្រសើរ។

ទាញយករបាយការណ៍យុទ្ធសាស្រ្ត

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។