របាយការណ៍ស្តីពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យតម្លាភាពកម្ពុជា ជំនាន់ទី៨

10 Jan 2017

ការ ផ្តួច ផ្តើម រាយការណ៍ ជា សាធារណៈ របស់ រោងចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង នៅ កម្ពុជា បង្ហាញ ពី ការ អនុលោម តាម រោងចក្រ លើ តម្រូវ ការ ផ្លូវ ច្បាប់ និង ព័ត៌មាន សំខាន់ៗ ទាក់ទង នឹង ការ ធ្វើ កូដកម្ម។ ជាមួយ នឹង ការ ចេញ ផ្សាយ របាយការណ៍ ខ្សែក្រវាត់ ចំនួន ៨ របស់ ខ្លួន ឥឡូវ នេះ មូលដ្ឋាន ទិន្នន័យ តម្លាភាព របស់ BFC មាន ព័ត៌មាន អំពី ការ វាយ តម្លៃ ១០០៣ ដែល គ្រប ដណ្តប់ លើ រោងចក្រ ចំនួន ៤៨០ រោងចក្រ ប្រមាណ ៨៧% នៃ រោងចក្រ សម្លៀកបំពាក់ នៅ កម្ពុជា ដែល មាន អាជ្ញា ប័ណ្ណ នាំ ចេញ។

ទាញយករបាយការណ៍

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។