របាយការណ៍ស្តីពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យតម្លាភាពកម្ពុជា ថ្នាក់ទី១៣ (មករា – ធ្នូ ២០១៩)

16 Dec 2020

ការ ផ្តួច ផ្តើម រាយការណ៍ ជា សាធារណៈ របស់ រោងចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង នៅ កម្ពុជា បង្ហាញ ពី ការ អនុលោម តាម រោងចក្រ លើ តម្រូវ ការ ផ្លូវ ច្បាប់ សំខាន់ៗ។ របាយការណ៍ នេះ សង្ខេប ដូច ខាង ក្រោម ៖ បញ្ហា សំខាន់ ៗ រោងចក្រ អនុលោម តាម និង ព័ត៌មាន Strike ទាប ជាង ៥២៩ រោងចក្រ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០ ដល់ ថ្ងៃ ទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០។

ទាញយករបាយការណ៍អន្តរកម្មតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ របាយការណ៍ទិន្នន័យតម្លាភាពអន្តរកម្ម ជំនាន់ទី ១៣ ឬ មើលកំណែមិនអន្តរកម្មតាមអនឡាញតាមរយៈរបាយការណ៍ទិន្នន័យតម្លាភាព ជំនាន់ទី១៣

ទាញយករបាយការណ៍

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។