រោង ចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ នៅ កម្ពុជា៖ ឆ្ពោះ ទៅ រក ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ

7 Mar 2018

រោង ចក្រ ល្អ ប្រសើរ កម្ពុជា ប្តេជ្ញា លើក កម្ពស់ ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ។ បន្ទាប់ ពី ការ បោះ ពុម្ព យុទ្ធ សាស្ត្រ ភេទ របស់ យើង ឆ្នាំ 2017-2018 និង ដើម្បី ទទួល បាន ការ យល់ ដឹង កាន់ តែ រឹង មាំ អំពី បញ្ហា ភេទ ដែល ត្រូវ បាន បង្ហាញ ដោយ អ្នក វាយ តម្លៃ ការងារ ល្អ ប្រសើរ យើង បាន វិភាគ ទិន្នន័យ ដែល បាន ប្រមូល ផ្តុំ ពី ការ វាយ តម្លៃ រោង ចក្រ សំលៀកបំពាក់ ចំនួន 395 នៅ ចន្លោះ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2016 និង ខែ មេសា ឆ្នាំ 2017 ។

ដោយ ប្រើប្រាស់ ទិន្នន័យ នេះ រួម ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន ដែល ទទួល បាន ពី ការងារ របស់ សាកល វិទ្យាល័យ Better Work Global និង Tufts ស្តី ពី ការ វាយ តម្លៃ Impact និង ប្រភព ពាក់ព័ន្ធ ផ្សេង ទៀត យើង មាន គោល បំណង ធ្វើ ឲ្យ ចរន្ត ភេទ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា កាន់ តែ មើល ឃើញ កាន់ តែ ស៊ី ជម្រៅ ការ យល់ ដឹង ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ យើង អំពី បញ្ហា ទាំង នេះ និង គាំទ្រ ដល់ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ របស់ យើង ក្នុង ការ ចាត់ វិធានការ ឲ្យ បាន សមរម្យ។

ចុច ទីនេះ ដើម្បី ទាញ យក របាយការណ៍

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។