ច្បាប់ស្តីពីការងារខេត្តបាត់ដំបង (វិសោធនកម្ម) អនុក្រឹត្យលេខ ៣០ អនក្រ.ប ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

19 កុម្ភៈ 2017

សូមអានអត្ថបទទាំងស្រុងសម្រាប់វិសោធនកម្ម (ការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសមិនផ្លូវការ) នៃច្បាប់ស្តីពីការងារខេត្តបាត់ដំបង ចុះថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩។

ទាញយក Resourse

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។