ច្បាប់ស្តីពីការងារខេត្តបាត់ដំបង ឆ្នាំ២០០៦

19 កុម្ភៈ 2017

ច្បាប់ ស្តីពី ការងារ បង់ក្លាដេស ឆ្នាំ ២០០៦ លោភល ច្រឡំ និង ធ្វើ វិសោធនកម្ម ច្បាប់ ទាក់ទង នឹង ការងារ ការងារ ទំនាក់ទំនង រវាង កម្មករ និង និយោជក ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល និង សំណង ចំពោះ របួស កម្មករ និង បញ្ហា ផ្សេងៗ ទៀត ដែល ទាក់ទង នឹង ការងារ។

ទាញយក Resourse

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។