• ឧបករណ៍ និង ការណែនាំ

ការណែនាំសម្រាប់ផែនការកែលម្អអនឡាញរបស់ការងារកាន់តែប្រសើរ

5 Apr 2018

ឯកសារ នេះ ផ្តោត លើ ការ គាំទ្រ ម៉ាក ទៅ៖

♦ ពិនិត្យ មើល ផែនការ កែ លម្អ តាម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត

♦ តាមដានផែនការកែលម្អក្នុងសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់

ទាញយកមគ្គុទ្ទេសក៍

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។