• ឧបករណ៍ និង ការណែនាំ

ការណែនាំសម្រាប់ផែនការកែលម្អអនឡាញរបស់ការងារកាន់តែប្រសើរ

5 Apr 2018

ឯកសារ នេះ ផ្តោត លើ ការ គាំទ្រ ម៉ាក ទៅ៖

♦ ពិនិត្យ មើល ផែនការ កែ លម្អ តាម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត

♦ តាមដានផែនការកែលម្អក្នុងសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់

ទាញយកមគ្គុទ្ទេសក៍

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។