ការបណ្តុះបណ្តាលនិម្មិតស្តីពីជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងអាជ្ញាកណ្តាល

ការបណ្តុះបណ្តាលនិម្មិតស្តីពីជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងអាជ្ញាកណ្តាល

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Mar 24, 2021
ម៉ោង 9:30 am - ម៉ោង 12:30 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។