វៀតណាម – ហ្វឹកហាត់ ទប់ស្កាត់ ការ រួមភេទ

ទប់ស្កាត់ការរួមភេទ

វគ្គ សិក្សា ដែល បាន រចនា ឡើង ជា ពិសេស នេះ មាន គោល បំណង ជួយ អ្នក ចូល រួម ឲ្យ ទទួល ស្គាល់ ថា មាន ទម្រង់ ផ្សេង ៗ គ្នា នៃ ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ យល់ ថា ហេតុ អ្វី បាន ជា ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ មាន ជា ទូទៅ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ សំលៀកបំពាក់ ផល ប៉ះ ពាល់ របស់ វា ទៅ លើ បរិស្ថាន ការងារ និង ជា ពិសេស ផល ប្រយោជន៍ របស់ រោង ចក្រ ។

ការ ធ្វើ ការ ហ្វឹក ហាត់ នេះ ក៏ ជួយ អ្នក ចូល រួម អភិវឌ្ឍ យុទ្ធ សាស្ត្រ ដើម្បី ដោះ ស្រាយ និង ទប់ ស្កាត់ ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ ជំហាន ដើម្បី ដោះ ស្រាយ ករណី នៃ ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ នៅ រោង ចក្រ ។

គោលដៅ អ្នក ចូល រួម គឺ ជា អ្នក គ្រប់ គ្រង ធនធាន មនុស្ស/បុគ្គលិក អ្នក គ្រប់ គ្រង កណ្តាល តំណាង សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម សមាជិក PICC (ផ្នែក គ្រប់គ្រង)។

Duration: 1 day

ទាញយក គំរោង វគ្គ សិក្សា ២០១៩ របស់ យើង "ការពារ ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ"

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Jun 19, 2019
ម៉ោង 8:30 am - ម៉ោង 16:30 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម

Industrial Seminar: Launching Mental Health and Wellbeing Policy – third version

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម

វៀតណាម – E-learning Impacts of Purchasing Practices on Factory Working Conditions in the Garment Industry

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម

វៀតណាម – E-learning Occupational Safety and Health

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម

វៀតណាម – ទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្មនិម្មិតសម្រាប់ FA

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។