វៀតណាម – បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីសុវត្ថិភាពការងារ និងសុខភាព

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text el_class=”p-translation”]This content is available in[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”hb-default-sidebar”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

សុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារ (OSH)

ការ ធានា កន្លែង ធ្វើ ការ ដែល មាន សុវត្ថិភាព គឺ មាន សារៈ សំខាន់ ខ្លាំង ណាស់ សម្រាប់ គ្រប់ រោងចក្រ មិន ត្រឹម តែ ដើម្បី ធានា ឲ្យ មាន ការ គោរព តាម ច្បាប់ ជាតិ និង បទដ្ឋាន ការងារ អន្តរជាតិ ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ ថែម ទាំង ដើម្បី ធានា ថា កម្មករ ទាំង មាន សុវត្ថិភាព និង មាន ផល ប្រយោជន៍ – ដើម្បី ជា ប្រយោជន៍ ទាំង បុគ្គលិក និង អាជីវកម្ម។

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់នូវព័ត៌មាននិងការណែនាំសំខាន់ៗអំពីបរិបទច្បាប់បច្ចុប្បន្នសម្រាប់ OSH និងផលប៉ះពាល់របស់វាចំពោះរោងចក្រសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើង។ អភិវឌ្ឍជំនាញរបស់អ្នករៀនក្នុងបុព្វហេតុនៃការវិភាគអំពីសុវត្ថិភាពការងារ និងបញ្ហាសុខភាព ព្រមទាំងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការអនុវត្តវិធានការបង្ការគ្រោះថ្នាក់សំខាន់ៗរបស់ OSH (ឧ. ការការពារកម្មករ, ការកាន់កាប់សារធាតុគីមី, ការប្រើម៉ាស៊ីន, និងភ្លើងនិងសុវត្ថិភាពអគ្គិសនី); សម្រួលដល់ការរៀនសូត្រ និងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃគោលការណ៍គ្រប់គ្រងរបស់ OSH តាមរយៈការសិក្សាករណីដែលទាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្ម និងការអនុវត្តល្អ។

គោលដៅ អ្នកចូលរួមគឺក្រុម OSH, Management ឬបុគ្គលិកដែលមានភារកិច្ច OSH, Supervisors, Grassroots trade union members, PICC សមាជិក (ផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងការងារ)

Duration: 2 days

Download our 2019 "សុវត្ថិភាពការងារនិងសុខភាព" វគ្គ Outline[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title="Read more" color="custom" accent_color="#c24724"[#c24724"។" ][portfolio_carousel visible_items="3" total_items="-1" carousel_speed="7000" auto_rotate="no" category="Vietnam" orderby="rand" animation="bottom-to-top"][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Mar 21, 2019 - Mar 22, 2019
ម៉ោង 8:30 am - ម៉ោង 16:30 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

Vietnam – E-learning Grievance Mechanism

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Risk Management

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។