វៀតណាម – ទប់ស្កាត់ការរួមភេទ (basic)

Venue: ការងារល្អប្រសើរនៅវៀតណាម – ទីក្រុងហូជីមិញ – ជាន់ទី 15 ជាន់ទី 106 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan, Ho Chi Minh

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Jul 20, 2023
ម៉ោង 8:30 am - ម៉ោង 16:30 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។