ការបណ្តុះបណ្តាលលើសិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មករ

ការបណ្តុះបណ្តាលនេះមានគោលបំណងអប់រំអំពីសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេនៅកន្លែងធ្វើការជាពិសេសត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងច្បាប់ការងារជាតិនិងសិទ្ធិការងារអន្តរជាតិ/សិទ្ធិមនុស្ស។

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Jun 18, 2023
ម៉ោង 9:30 am - ម៉ោង 16:30 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

Vietnam – E-learning Grievance Mechanism

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។