ការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញត្រួតពិនិត្យ ToT

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text el_class=”p-translation”]This content is available in[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”hb-default-sidebar”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញត្រួតពិនិត្យរបស់គ្រូបង្វឹក

វគ្គ នេះ លាយ បញ្ចូល សម្ភារៈ ចម្បង ពី វគ្គ សិក្សា ស្តង់ដារ SST ជាមួយ ឧបករណ៍ ហ្វឹកហ្វឺន និង បច្ចេកទេស ចាំបាច់ ដើម្បី ឲ្យ អ្នក ចូល រួម អាច ក្លាយ ជា គ្រូ បង្វឹក SST សម្រាប់ អ្នក គ្រប់ គ្រង ផ្សេង ទៀត នៅ ក្នុង រោង ចក្រ របស់ ពួក គេ ផ្ទាល់ ។

វគ្គ សិក្សា នេះ ត្រូវ បាន ផ្តល់ អនុសាសន៍ យ៉ាង ខ្លាំង សំរាប់ រោង ចក្រ ដែល ចង់ អភិវឌ្ឍ សមត្ថ ភាព ខាង ក្នុង ដើម្បី ផ្តល់ ការ ហ្វឹក ហាត់ SST ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ ដល់ អ្នក គ្រប់ គ្រង ។

គោលដៅ មនុស្ស ដែល បាន ចូលរួម ហ្វឹកហាត់ SST រយៈ ពេល ៣ ថ្ងៃ រួច ហើយ ជាមួយ នឹង ការងារ ល្អ ប្រសើរ វៀតណាម។ ជា ពិសេស មាន ប្រយោជន៍ សម្រាប់ ៖ អ្នក គ្រប់គ្រង ធនធាន មនុស្ស /បុគ្គលិក ដែល មាន ទំនួល ខុស ត្រូវ ក្នុង ការ បណ្តុះ បណ្តាល នៅ ក្នុង រោងចក្រ, ថ្នាក់ដឹកនាំ Line, អ្នក គ្រប់ គ្រង ផលិតកម្ម, សមាជិក PICC (ផ្នែក គ្រប់គ្រង)

Duration: 2 days

Download our 2018 "TOT Supervisory Training" Course Outline[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title="Read more" color="custom" accent_color="#c24724 portfolio_carousel visible_items""portfolio_carousel visible_items"][portfolio_carousel visible_items="3" total_items="-1" carousel_speed="7000" auto_rotate="no" category="Vietnam" orderby="rand" animation="bottom-to-top"][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Sep 13, 2018 - Sep 14, 2018
ម៉ោង 8:30 am - ម៉ោង 16:30 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

Mental Wellbeing Training – in Aqaba QIZ

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

Vietnam – E-learning Grievance Mechanism

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។