ការបណ្តុះបណ្តាលលើគុណភាព

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

គុណភាព

ការ បង្កើន គុណ ភាព ផលិត និង ការ លើក កម្ពស់ វប្បធម៌ នៃ ការ ធានា គុណ ភាព គឺ ជា កត្តា មួយ ក្នុង ចំណោម កត្តា កំណត់ ដ៏ សំខាន់ នៃ ភាព ជោគ ជ័យ នៃ អាជីវកម្ម នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ជា ពិសេស សំរាប់ ក្រុម ហ៊ុន ដែល នាំ ចេញ ទៅ ម៉ាក សំលៀកបំពាក់ និង អ្នក លក់ រាយ ដ៏ ល្បីល្បាញ ទូទាំង ពិភព លោក ។

វគ្គសិក្សានេះមានគោលបំណងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពរឹងមាំរួមទាំងការបង្កើតគោលនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋានលើគុណភាពនិងវិធីសាស្ដ្រដែលផ្អែកលើប្រព័ន្ធដើម្បីគុណភាព (ឧ. ការពិនិត្យនិងសវនកម្ម, ការថែរក្សាផលិតផលនិងការគ្រប់គ្រងគុណភាព, ការគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុននិងសៀវភៅណែនាំគុណភាព) ការកំណត់គោលដៅគុណភាពនិងកំណត់តួនាទីបុគ្គលិកនិងការគ្រប់គ្រងនិងភារកិច្ចនៅក្នុងដំណើរការ។

ទស្សនិកជនគោលដៅ៖ អ្នកគ្រប់គ្រងគុណភាព បុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតផល

Duration: 2 days

ទាញយកកម្មវិធី "គុណភាព" របស់យើង 2017 វគ្គ Outline[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title="Read more" color="custom" accent_color="#c24724"][vc_text_separator title="Read more" color="custom" accent_color="#c24724"][vc_text_separator title="Read more" color="custom" accent_color=""#c24724"][vc_text_separator title="Read more" color="custom" accent_color="#c24724"][vc_text_separator title="Read more" color="custom" accent_color="#c24724"] [portfolio_carousel visible_items="3" total_items="-1" carousel_speed="7000" auto_rotate="no" category="vietnam" orderby="rand" animation="bottom-to-top"][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Apr 27, 2017 - Apr 28, 2017
ម៉ោង 8:30 am - ម៉ោង 16:30 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម

វៀតណាម – E-learning យន្តការនៃការត្អូញត្អែរ

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម

វៀតណាម – E-learning Risk Management

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។