ការបណ្តុះបណ្តាលលើផលិតផល

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ផលិតភាព

ការ បង្កើន ផលិត ផល ការងារ គឺ ជា គោល ដៅ សំខាន់ មួយ នៃ អាជីវកម្ម ជា ច្រើន ហើយ ជា គោល ដៅ មួយ ដែល មាន សារៈ សំខាន់ ជា ពិសេស នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម ការងារ យ៉ាង ខ្លាំង ដែល សម្ពាធ លើ តម្លៃ និង ផលិត កម្ម ជា ញឹក ញាប់ មាន ភាព ធ្ងន់ធ្ងរ ។

វគ្គ សិក្សា ដែល បាន រចនា ជា ពិសេស នេះ ផ្តល់ ឲ្យ បុគ្គលិក រោង ចក្រ នូវ ការ ណែ នាំ ដ៏ ទូលំទូលាយ មួយ អំពី ផលិត ផល របៀប ដែល វា ត្រូវ បាន វាស់ ស្ទង់ និង វិធាន ការ ជាក់ ស្តែង ណា មួយ ដែល អាច ត្រូវ បាន អនុវត្ត ដើម្បី បង្កើន វា នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សំលៀកបំពាក់ ។ អ្នក ចូល រួម ក៏ នឹង រៀន ពី របៀប កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ នូវ ឧបសគ្គ ផលិត ផល ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ និង អភិវឌ្ឍ ជំនាញ និង អង្គ ការ បុគ្គលិក ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ ដើម្បី អាច ទទួល បាន ផលិត ផល ( កាន់ តែ ច្រើន ) ។

ទស្សនិកជនគោលដៅ៖ អ្នកគ្រប់គ្រងផលិតផល បុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យគុណភាព បុគ្គលិកថែទាំ និងអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រ

Duration: 2 days

ទាញយក "ផលិតភាព" របស់យើង 2017 វគ្គ Outline[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title="Read more" color="custom" accent_color="#c24724 "][portfolio_carousel visible_items="3" total_items="-1" carousel_speed="7000" auto_rotate="no" category="vietnam" orderby="rand" animation="bottom-to-top"][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Mar 16, 2017 - Mar 17, 2017
8:30 am - ម៉ោង 4:30 am
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម

Mental Wellbeing Training – in Aqaba QIZ

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម

Vietnam – E-learning Grievance Mechanism

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។