ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការទប់ស្កាត់ការរួមភេទនៅកន្លែងធ្វើការ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ទប់ស្កាត់ការរួមភេទនៅកន្លែងធ្វើការ

ស្ត្រី ម្នាក់ ក្នុង ចំណោម ប្រាំ នាក់ បាន ជួប ប្រទះ ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ មួយ ចំនួន នៅ ក្នុង ជីវិត ប្រចាំ ថ្ងៃ របស់ ពួក គេ ។ មាន តម្រូវការ ដ៏ សំខាន់ មួយ សម្រាប់ ការ យល់ ដឹង និង ការ អប់រំ កាន់ តែ ច្រើន ដើម្បី ជួយ លុប បំបាត់ វា ជា ពិសេស នៅ ក្នុង បរិស្ថាន ការងារ ដែល គ្រប់ គ្រង ដោយ ស្ត្រី ដូច ជា ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ។

ការបណ្តុះបណ្តាល នេះ ជំរុញ ឲ្យ មានការ យល់ ដឹង ពី រោងចក្រ អំពី ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ ការ យល់ ដឹង កាន់ តែ ច្បាស់ អំពី មូលហេតុ ដែល វា កើត មាន ឡើង របៀប ដែល វា អាច គំរាម កំហែង ដល់ បរិស្ថាន ការងារ និង លទ្ធផល អាជីវកម្ម និង ជួយ ឲ្យ រោងចក្រ អភិវឌ្ឍ យុទ្ធសាស្ត្រ ជាក់ស្តែង ដើម្បី ដោះស្រាយ និង ទប់ស្កាត់ ។

ទស្សនិកជនគោលដៅ៖ អ្នក គ្រប់គ្រង ធនធាន មនុស្ស/បុគ្គលិក, មន្ត្រី អនុលោម តាម, អ្នក គ្រប់ គ្រង ផលិតកម្ម.

Duration: 1 day

Download our 2017 "ទប់ស្កាត់ការបៀតបៀនផ្លូវភេទ" វគ្គក្រៅ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title="Read more" color="custom" accent_color="#c24724"[#c24724"។" ][portfolio_carousel visible_items="3" total_items="-1" carousel_speed="7000" auto_rotate="no" category="vietnam" orderby="rand" animation="bottom-to-top"][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Mar 23, 2017
ម៉ោង 8:30 am - ម៉ោង 16:30 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម

វៀតណាម – E-learning Risk Management

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។