ការបណ្តុះបណ្តាលលើច្បាប់ការងារសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text el_class=”p-translation”]This content is available in[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”hb-default-sidebar”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ច្បាប់ការងារសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់

ការ យល់ ខុស ច្បាប់ ការងារ គឺ ជា មូល ហេតុ ចម្បង មួយ នៃ ការ មិន អនុលោម តាម ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ព្រម ទាំង ជា របាំង ដ៏ សំខាន់ មួយ ចំពោះ ផលិត ផល និង លក្ខខណ្ឌ ការងារ ដែល បាន កែ លម្អ ។

វគ្គ ហ្វឹក ហាត់ នេះ ទាក់ ទង ទៅ នឹង ការ លំបាក ដែល បាន កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ជា ទូទៅ ជាមួយ ច្បាប់ ការងារ និង ផ្តល់ នូវ ការ ណែ នាំ និង ឧបករណ៍ ជាក់ ស្តែង សំរាប់ រោង ចក្រ ដើម្បី អនុវត្ត ច្បាប់ ឲ្យ បាន ប្រសើរ ឡើង ។ ប្រធានបទ សំខាន់ៗ ដែល បាន គ្របដណ្តប់ រួមមាន កិច្ចសន្យា ម៉ោង ធ្វើការ និង ទូទាត់ រួម ជាមួយ ការណែនាំ អំពី ក្រឹត្យ វិន័យ និង រង្វង់ ថ្មី និង អ្វី ដែល ពួកគេ មាន ន័យ សម្រាប់ អាជីវកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ។

គោលដៅ អ្នក ចូល រួម គឺ ជា ម្ចាស់ រោង ចក្រ អ្នក គ្រប់ គ្រង រោង ចក្រ អ្នក គ្រប់ គ្រង ធនធាន មនុស្ស និង តំណាង សហ ជីព ។

Duration: 1 day

ទាញយក "ច្បាប់ការងារសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់" របស់យើង 2017 វគ្គសិក្សា Outline

សូមមើល "មគ្គុទ្ទេសក៍ច្បាប់ការងារវៀតណាមសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ – vc_row vc_column vc_column_text][vc_column][vc_empty_space][vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator 11 title="Read more" color="custom" accent_color="#c24724"][portfolio_carousel visible_items="3" total_items="-1" carousel_speed="7000" auto_rotate="no" category="resources, vietnam" orderby="rand" animation="bottom-to-top"][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Jul 26, 2017
ម៉ោង 8:30 am - ម៉ោង 16:30 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Risk Management

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។